Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego przetwarzamy Twoje dane wyłącznie na podstawie przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO).

W niniejszej Polityce Prywatności informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych
na naszej stronie internetowej.

Spis treści

I.       Postanowienia ogólne. 3

II.     Zasady przetwarzania danych osobowych. 3

III.    Inspektor Ochrony Danych. 4

IV.    Podstawa prawna przetwarzania danych. 4

V.     Czas przetwarzania danych osobowych. 5

VI.    Przysługujące uprawnienia. 5

VII.  Skarga do organu nadzoru. 7

VIII. Odbiorcy danych. 7

IX.    Podanie danych. 7

X.     Profilowanie. 8

XI.    Obszar przetwarzania danych. 8

XII.   Pliki cookies. 8

       I.            Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.nutripol.pl (dalej „Serwis”) lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest Spółka Nutripol Sp.
z o.o., ul. Mierkowska 1 lok. 4, (11-015) Olsztynek, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , numer telefonu: +4889544300, pod numerem KRS 0000368005 NIP 739-381-23-64.

Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

    II.            Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych zapewnia, aby przetwarzane przez niego dane osobowe były:

 1. a.przetwarzane zgodnieprawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 2. b.zbieranekonkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. c.
 4. d.prawidłowew razie potrzeby uaktualniane;
 5. e.przechowywaneformie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. f.przetwarzanesposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

III.            Inspektor Ochrony Danych

W Spółce Nutripol Sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub pisemnie: ul. Nutripol Sp. z o.o., Mierkowska 1 lok. 4, (11-015) Olsztynek z dopiskiem dla Inspektora Ochrony Danych.

IV.            Podstawa prawna przetwarzania danych

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO)
w następujących celach:

L.P.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

1

Prowadzenie i obsługa konta użytkownika w Serwisie Nutripol

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy)

2

Przyjęcie i realizacja złożonego zamówienia na produkty Spółki Nutripol, a w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy)

3

Wypełnienie obowiązków podatkowych oraz rachunkowych ciążących na Spółce Nutripol
w związku z zawartymi zamówieniami

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy)

4

Dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)

5

Przesyłanie informacji handlowych, a w tym marketingowych

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

6

Prowadzenia komunikacji z Klientem, a w tym odpowiedź na przesłane wnioski / pytania.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)

7

Działanie statystyczne i analityczne, a w tym poprzez wykorzystywanie plików cookies.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)

    V.            Czas przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w.w. celów przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie realizacji umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji usługi lub najdłużej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji tych obowiązków. Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu lub do czasu wniesienia sprzeciwu, natomiast w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

VI.            Przysługujące uprawnienia

Informujemy, że na podstawie RODO przysługują Ci następujące prawa:

Prawo cofnięcia zgody

Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do sprostowania danych

W przypadku, gdy Twoje dane są niepoprawne lub nieaktualne możesz do nas przesłać wiadomość z żądaniem ich poprawienia lub uzupełnienia

Prawo dostępu do danych

Możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem uzyskania informacji jakie Twoje dane przetwarzamy, w jakim celu oraz w jaki sposób. Pełny katalog udzielanych informacji znajdziesz w art. 15 RODO.

Prawo do usunięcia danych

Możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem usunięcia swoich danych. W takim przypadku będziemy badać, czy Twój wniosek jest zasadny. Jeżeli nie będziemy mieli odpowiednich podstaw do przetwarzania danych – Twoje dane zostaną usunięte.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Na warunkach wskazanych w art. 18 RODO możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku zasadności Twojego żądania będziemy mogli jedynie przechowywać Twoje dane. Jeżeli przesłanki ograniczające przetwarzanie Twoich danych ustaną, będziemy mogli dalej przetwarzać Twoje dane

Prawo do przeniesienia danych

 

Na warunkach wskazanych w art. 20 RODO, masz prawo do żądania przeniesienia Twoich danych innemu administratorowi lub bezpośrednio do Ciebie w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

 

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub jeśli jest ono konieczne w uzasadnionym interesie administratora danych, masz prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Twoją konkretną szczególną sytuacją, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje, chyba że będziemy
w stanie wykazać istotne, uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa
i w jakim zakresie chce skorzystać.

VII.            Skarga do organu nadzoru

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Skargi należy przesyłać na następujący adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, Polska.

VIII.            Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 1. a.Pracownicy oraz Współpracownicy Administratora;
 2. b.Podmioty uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa;
 3. c.W przypadku dostawy produktów, Twoje dane osobowe będą udostępnione wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
 4. d.Podmioty świadczące na rzecz Spółki Nutripol usługi w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania danych (dostawcy usługi IT).

  IX.            Podanie danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić realizację celów przetwarzania, o których mowa w punkcie IV niniejszej Polityki Prywatności.

     X.            Profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą profilowane, w tym Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji.

  XI.            Obszar przetwarzania danych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie na terenie UE. Twoje dane osobowe nie będą transferowane do krajów trzecich.

XII.            Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu za pomocą przeglądarki, dzięki czemu nasza strona internetowa może być przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. a.dostosowania zawartości strony internetowej administratora do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. b.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają
  ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. c.utrzymania sesji Użytkownika strony internetowej.

Jeżeli wyrazisz zgodę na stosowanie plików cookie, będą one przechowywały informacje
o potwierdzeniu komunikatu cookies (informacja nie będzie pokazywała się ponownie) przez okres 100 dni.

Jeśli nie chcesz, aby na Twoim urządzeniu były przechowywanie pliki cookie możesz skonfigurować tak przeglądarkę, aby informowała Cię o ustawieniach plików cookie. Możesz zezwolić na przechowywanie cookies tylko w indywidualnych przypadkach. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny.

Informacje na temat plików cookies znajdziesz pod adresem WszystkoOCiasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Poznaj nas

Działamy w oparciu o wieloletnie doświadczenie hodowlane zdobywane na fermach własnych Indykpol oraz dystrybucję pasz produkowanych na zlecenie i na podstawie własnych receptur.

Czytaj więcej

Surowiec

Podstawą sukcesu rynkowego produkowanych przez Nutripol pasz jest staranny dobór najwyższej jakości surowców do ich produkcji.

Czytaj więcej

Biuro Obsługi Klienta

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, nasz specjalista z Biura Obsługi Klienta  odpowie na wszystkie pytania i pomoże wybrać optymalne rozwiązania dla Twojej fermy.

Czytaj więcej